Algemene voorwaarde

1 Disclaimer

 • Deelname aan de activiteiten gebeurd op eigen verantwoordelijkheid.
 • Elke deelnemer heeft minimaal de leeftijd van 18 jaar of wordt begeleid door ouders of voogd.
 • Elke deelnemer verklaart in normale lichamelijke en emotionele gezondheid te verkeren. Het is verplicht het tegendeel te melden.
 • De georganiseerde activiteit of begeleiding is geen medisch advies en vervangt dit nooit.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade in materiële of morele zin.
 • VZW Belgium Diving school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade toegebracht door cursist of clublid aan gebouwen, beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling.
 • De deelnemer verklaart de organisator en lesgevers (behoudens opzet of bedrog) te ontheffen van elke aansprakelijkheid / vordering tot schadevergoeding naar aanleiding van de hem of haar gevolgde activiteit.
 • Indien wij van mening zijn dat het gedrag van een deelnemer storend is, hebben wij het recht om deze deelname te beëindigen.
 • De overeenkomst komt slechts tot stand door de ondertekening van een inschrijfformulier,  bestelbon, factuur, online inschrijving of overeenkomst door de klant met eventueel een overeengekomen betaling of waarborg te betalen.
 • VZW Belgium Diving School heeft het recht de overeenkomst met de klant als ontbonden te beschouwen zonder aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn op elk ogenblik van de overeenkomst en in volgende gevallen:

- Onjuiste informatie nopens de identiteit en/of de woonplaats van de klant en/of zijn gevolmachtigde.

- Niet –of niet tijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen.

- Faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.

- Persoon voldoet niet aan het juiste eisen van cursus.

- Niet afhalen van het gehuurde, bestelde en gekochte materiaal op de afgesproken datum of niet in ontvangstneming ervan.

 • Wanneer VZW Belgium Diving School ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt VZW Belgium Diving School het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 • Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de drie dagen na haar datum.
 • In geval van wanbetaling zal de klant automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan VZW Belgium Diving School een intrest verschuldigd zijn op de verschuldigde bedragen van 10% per begonnen maand en bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 125 € verschuldigd zijn.
 • In geval de overeenkomst beëindigd wordt en/of in geval van annulatie van de bestelling of inschrijving door de klant, zal deze aan VZW Belgium Diving School een schadevergoeding verschuldigd zijn van 50% van de koopprijs, huurprijs of cursusprijs die afgesproken was.
 • Men moet telkens het volledig bedrag betalen, alle andere gevallen aanvaarden wij niet.
 • Alle rekeningen zijn contant te betalen of per overschrijving op de bankrekening van VZW Belgium Diving School.
 • Voor alle geschillen of betwistingen is uitsluitend de vrederechter te Grimbergen bevoegd.

2 Specifieke verhuurvoorwaarden

 • De huurder of zijn gevolmachtigde erkent de goederen in onberispelijke en gebruiksklare staat in ontvangst te hebben genomen en verklaart volledig op de hoogte te zijn van de manier waarop de gehuurde goederen moeten worden gebruikt en onderhouden. Eventuele klachten betreffende de staat van de gehuurde goederen dienen derhalve te worden geformuleerd bij de in ontvangstneming. Bij afhaling of ontvangen van het gehuurde, is het de verantwoordelijkheid van de huurder om de goederen te controleren op gebreken of fouten.
 • De huurder is verantwoordelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij ontvangst. Hij is aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard ook, verlies, minderwaarde, diefstal, beschadiging door derde, faling, rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers, enz.
 • De huurder verbindt er zich toe het gehuurde goed als een goede huisvader te behandelen, volgens de gebruiksvoorschriften vakkundig en deskundig te gebruiken en het tegen overbelasting en beschadiging te beschermen.
 • Het is de huurder verboden behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen aan derden of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.
 • De huur wordt alleen toegestaan voor gebruik op het Belgisch grondgebeid, iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landgrenzen is verboden.
 • De huurder draagt de volledige huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Vervoer, laad en laadkosten zijn ten zijner laste op heen en terug weg.
 • De huur neemt een einde op de dag dat het gehuurde goed bedrijfsklaar in de lokalen van vzw Belgium Diving School  aankomt ongeacht de overeengekomen vervaldag.
 • De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van verlies, minderwaarde, diefstal, beschadiging, faling, rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers, enz.
 • Indien de huurder de huurperiode wenst te verlengen, dient hij dit schriftelijk aan te vragen.
 • De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlenging van de huur.
 • Indien de gehuurde goederen laattijdig worden teruggebracht, zal per begonnen dag de volledige dagprijs supplementair worden aangerekend.
 • Indien herstellingen nodig zijn omwille van beschadiging van de gehuurde goederen, kan de herstellingskosten in meerdering van de huurprijs aan de huurder in rekening gebracht worden.
 • Indien VZW Belgium Diving School dit verkiest kan zij aan de huurder de betaling van een waarborg opleggen.
 • De wijze van betaling van de waarborg wordt voorafgaandelijk overeengekomen tussen VZW Belgium Diving School en de huurder. De borgsom kan niet beschouwd worden als een voorschot op de huurprijs en kan slechts aan de huurder terugbetaald worden, nadat hij al zijn verplichtingen tegenover de verhuurder is nagekomen en de gehuurde goederen in goede staat heeft teruggebracht.
 • De waarborg geeft nooit recht op intresten.
 • De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal op en daarvoor geschikte plaats te bewaren, geen herstelling noch veranderingen aan te brengen aan de gehuurde goederen, tenzij met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft van VZW Belgium Diving School. Gelieve ons onmiddellijk te verwittigen wanneer herstellingen noodzakelijk zijn als gevolg van normale slijtage.
 • VZW Belgium Diving School heeft het recht op elk ogenblik controle uit te oefenen op de gehuurde goederen.
 • VZW Belgium Diving School kan het huurcontract onmiddellijk verbreken, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zonder enig recht op schadevergoeding voor de huurder in de volgende gevallen:
  • Verwaarlozing in het gebruik en het onderhoud van de gehuurde goederen.
  • Overbelasting van de gehuurde goederen.
  • Onvoldoende bescherming van de gehuurde goederen.
  • Niet voldoen aan de verplichtingen uit onderhavige algemene voorwaarden door de huurder.
 • De terugname van de gehuurde goederen door vzw Belgium Diving School, betekent niet onvoorwaardelijke aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. vzw Belgium Diving School beschikt over een termijn van 48 uren na de terugname van de gehuurde goederen, zaterdag, zondag en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder haar bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz bekend te maken. VZW Belgium Diving School zal de huurder schriftelijk of via e-mail uitnodigen om de schade tegensprekelijk vast te stellen en dit binnen de 48 uur nadat de gehuurde goederen werden teruggebracht. Bij gebrek aan reactie van de huurder binnen de 48 uur, heeft VZW Belgium Diving School het recht de herstellingen uit te voeren en/of stukken te vervangen op kosten van de huurder, onder voorbehoud van alle rechten. De huurprijs per dag blijft verschuldigd totdat de gehuurde goederen hersteld of vervangen zijn.
 • Indien geen bepaalde einddatum is overeengekomen, heeft de verhuurder het recht op ieder ogenblik de huur op te zeggen.
 • De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen met of door het gehuurde materiaal. De huurder zorgt desgewenst zelf voor een verzekeringscontract.

3 Specifieke verkoopsvoorwaarden

Afhaling:

 • Men kan het pakket ophalen na telefonisch afspraak 0477/44.63.40

Verzending:

 • Wij verzenden de producten via GLS,  Kiala of Bpost.

Levering:

 • Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
 • De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
 • Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
 • In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Prijzen en betaling:

 • Na dat u uw bestelling heeft gemaakt ontvangt u uw factuur per mail van uw aankoop. Wij vragen u vooraf te betalen bij bestelling per overschrijving op Bank: Argenta   BIC ARSPBE22  IBAN BE74 9730.8142.8807 of contant te betalen, en worden na ontvangst geleverd tenzij anders op de factuur vermeld. Indien men de bestelling sneller wenst te hebben kan men de betaling al overmaken en sturen wij u het factuur na. Na storting zullen wij het gekozen artikel door u verzend naar het opgegeven adres. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Scheidbaarheid:

 • Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Hoe kopen:

 • Kies eerst uw artikel.

Verzakingsrecht:

 • In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar vzw Belgium Diving School. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Adressering:

 • Indien men een foutief adres heeft opgegeven om naar toe te sturen heeft men geen recht op het verkocht goed. Wij zijn net verantwoordelijk voor het door u opgegeven adres.

Overmacht:

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet- uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op de website. VZW Belgium Diving School behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op risico van de klant.

Klachten :

 • Zijn we ergens tekort geschoten? We verbeteren graag, dus laat het ons weten. Vertel het ons bij voorkeur per email en wij zullen zo snel mogelijk met een inhoudelijke reactie komen Mocht onze reactie onvoldoende voor je zijn kan je ons dit even laten weten.

Persoonsgegevens :

                zie privacyverklaring op onze website

Cookies:

                zie gebruikersvoorwaarde op onze website

4 Specifieke cursusvoorwaarde

 • De cursist verbindt zich tot het volgen van de overeengekomen opleiding volgens de prijs zoals vermeld bij de inschrijving.
 • De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het totale bedrag en dient volledig betaald te worden voor aanvang van de opleiding.
 • Wanneer om welke reden dan ook deze verbintenis door de cursist geannuleerd wordt na de wettelijke voorziene termijn in geval verkoop op afstand (14 kalenderdagen) en voor de aanvang van de betreffende opleiding zal van rechtswege 50% van het totaalbedrag verschuldigd zijn bij wijze van schadevergoeding voor de gemaakte kosten en de winstderving.
 • Het stopzetten van de cursus op initiatief van de cursist om welke reden dan ook geeft geen recht op terugbetaling of vermindering van het cursusbedrag.
 • Indien VZW Belgium Diving School vaststelt dat de cursist niet aan de minimum eisen voldoet voor het slagen in de cursus is VZW Belgium Diving School niet verplicht de cursist te brevetteren. Betreffende  beoordeling wordt autonoom gedaan door VZW Belgium Diving School en is onbetwistbaar.
 • vzw Belgium Diving School kan op elk moment de cursist weigeren nog verder les te geven, zonder enig recht op terugbetaling, indien de cursist zich niet houdt aan de voorwaarden en gedragsregels.
 • De cursist verbindt zich ertoe op regelmatige basis de lessen bij te zitten en niet onnodig uitstel te vragen.
 • Indien men het verschuldigd bedrag niet heeft betaald hebben wij het recht geen attest af te leveren van slagen zolang men het verschuldigd bedrag niet heeft betaald.
 • Door deelname verklaart de cursist medisch goedgekeurd te zijn voor het volgen van een cursus duiken.
 • De verzekering is niet inbegrepen in het cursusgeld. Indien gewenst kan er mits bijbetaling een verzekering worden afgesloten.
 • De cursist verbindt zich ertoe uitsluitend te duiken binnen de persoonlijke grenzen en de limieten van de opleiding.
 • De duurtijd van de cursus is zoals bij inschrijving vastgelegd. Indien de cursist meer lessen nodig heeft om zich te bekwamen dan gebeurt dit tegen uurtarief.
 • Alle opleidingen moeten binnen een termijn van een jaar afgerond zijn anders vervalt de opleiding zonder recht te hebben op teruggaven van cursus geld.
 • Annulatie om bepaalde reden dient men ten minste 48 uur vooraf te melden. Indien men minder dan 48 uur een annulatie doet geeft ons het recht om extra kosten aan te rekenen voor een nieuwe afspraak. Annulatie kan per sms of telefonisch gemeld worden.
 • De cursist is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van zichzelf en van de door hem gebruikte materialen naar en van de locaties waar les gegeven wordt.

5 Verzekering

Wij gaan geen verzekering aan voor de deelnemers en/of leden. Ook niet bij een activiteit georganiseerd door onze afdeling. Elke deelnemer dient zich persoonlijk in regel te stellen aangaande "Burgerlijke Aansprakelijkheid” en "Lichamelijke Ongevallen”. Hiervoor raden wij u aan een familiale verzekering, hospitalisatieverzekering en een Dan Sport Zilver verzekering te nemen. Indien men als student verzekerd wil worden kan men dit via ons aanvragen mits betaling. Wij bieden u een Dan verzekering aan. Elk lid dient zich voldoende te informeren over de normen die door de verzekeraar opgelegd worden. Elk lid dient te weten dat het niet naleven van de normen van zijn/haar verzekeringssysteem zal leiden tot het vervallen van de terugbetalingsplicht van de verzekeraar bij een ongeval. Een lid kan de club hiervoor niet verantwoordelijk stellen. Zelf is het bestuur en de raad van bestuur verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Vrijwilligershulpverleners zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen beperkt en voor schade aan goederen mist kleine franchise en een maximaal bedrag.

Zelf hebben wij een verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden dekt, ondermeer tijdens de opleidingen. Hiervoor kozen wij de Dan Pro Zilver Delux.  

Bij aanmelding vragen wij ook een document in te vullen en te ondertekenen waar u  het polis nummer moet invullen van uw persoonlijke verzekering evenals een Medisch attest voorleggen aangepast voor duikers. ( Padi medische verklaring of IDD, IADS medische verklaring ) Iedere deelnemer boven de 45 jaar is verplicht jaarlijks een medisch onderzoek ondertekend door een arts te laten uitvoeren.

6 Specifieke clubvoorwaarden

Huishoudelijk reglement:

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen en te genieten van onze activiteiten. Wij zijn een groep vrienden onder elkaar zonder verplichtingen maar wel met respect voor elkaar. Ook houden wij van veiligheid en plezier. ' Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade in materiële of morele zin '


Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om als medewerker uw vakanties, weekends, feestjes en uitstap zelf te kunnen ontplooien met hulp van anderen.

Iedereen mag gebruik maken van het zwembad en deelnemen aan de trainingen die geregeld plaatsvinden, actief deelnemen aan clubuitstappen die worden georganiseerd. Men moet zich aan de mondelinge en schriftelijke afspraken houden i.v.m. veiligheid en houding. Wekelijks maken wij een duikuitstap naar diverse plaatsen zoals Ekeren, De Nekker, Mol, steengroeven  en naar de Oosterschelde. Na inschrijving kan men zich inschrijven om onze nieuwsbrief en planning te krijgen. Ieder lid wordt verondersteld deze gedragscode te kennen en te aanvaarden. De gedragscode kan ten alle tijde worden aangepast.

 

De planning kan eventueel gewijzigd worden in functie van de weersomstandigheden of dergelijke. Raadpleeg hiervoor uw duikleider.

Iedereen dient zich uiterlijk op de vooravond  van de dag van afspraak telefonisch aan te melden bij de duikleider.

Deel aan uw duikleider steeds een telefoonnummer mee waarop hij/zij u kan bereiken bij eventuele wijzigingen in de planning.

 

Voorwaarde tot deelname:

 • Jaarlijks lidgeld betalen. ( eerste maand van het jaar )
 • Jaarlijks medisch attest ingevuld en ondertekend (Club/ Padi/IDD/IADS)  ( vanaf 45jaarige leeftijd dokters attest verplicht )
 • Kopie van verzekering ( polis nummer )

Toegetreden lid:

 • Iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. Deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van Raad van Bestuur verkozen worden.
 • Men kan op elk ogenblik van het jaar toetreden als toegetreden lid.

Werkende Leden:

 • Iedereen kandidaat moet zijn kandidatuur schriftelijk richten aan de voorzitter. De aanvaarding gebeurt door de Raad van Bestuur met eenvoudige meerderheid en zonder mogelijkheid tot beroep. Een werkend lid is een persoon die effectief lid is van VZW Belgium Diving School met stemrecht.

Sancties:

 • Er kunnen sancties ten opzichte van toegetreden leden genomen worden indien men zich niet houd aan onze gedragscode.

Soorten sancties:

 • Mondeling: de voorzitter of iemand door de Raad van Bestuur aangesteld voert deze mondelinge sanctie uit na overleg.
 • Schriftelijk: gebeurt met een document die door minstens 2 personen van de Raad van Bestuur is ondertekend na overleg. (deze personen worden door de Raad van Bestuur aangesteld)
 • Schorsing: Deze beslissing gebeurt door de Raad van Bestuur met een gewone meerderheid. De schorsing is beperkt in tijd. De schorsing en de schorsingstermijn wordt schriftelijk meegedeeld aan de betrokkene met een document ondertekend door minstens 2 personen van de Raad van Bestuur is ondertekend na overleg. (deze personen worden door de Raad van Bestuur aangesteld)
 • Uitsluiting: De Uitsluiting van een toegetreden lid wordt door de Raad van Bestuur uitgesproken met een 2/3 meerderheid. De uitsluiting wordt schriftelijk meegedeeld aan de betrokkene met een document die door minstens 2 personen van de Raad van Bestuur is ondertekend na overleg. (deze personen worden door de Raad van Bestuur aangesteld)

Gedragscode:

Art 1) In een goede geestelijke en lichamelijke conditie blijven. Vermijden om onder invloed te zijn van alcohol of drugs als je gaat duiken. Bekwaam blijven in je duikvaardigheden, streven deze te verbeteren door oefening en vervolgopleidingen en, indien je een tijd niet gedoken hebt eventueel je vaardigheden opfrissen in een gecontroleerde omgeving.

Art 2) Bekend zijn met de duikplaats. Als je dat niet bent dan moet je informatie inwinnen bij een goed geïnformeerde plaatselijke instantie. De duik uitstellen of een alternatieve duikplaats zoeken als de omstandigheden slechter of moeilijker zijn dan je gewend bent. Alleen meedoen met duikactiviteiten die passen bij je ervaring en opleiding,

Art 3) Gebruik maken van betrouwbare, gecontroleerde en goed onderhouden duikuitrusting waarmee je bekend bent. Het belang erkennen van een alternatieve luchtbron, computer (dieptemeter) en een lamp.

Art 4) Zorgvuldig luisteren naar de duikbriefings en aanwijzingen en het advies opvolgen van diegenen die de duikactiviteit leiden. Weten dat extra training wordt aanbevolen na langer dan zes maanden niet gedoken te hebben.

Art 5) Bij elke duik het buddysysteem toepassen. De duik plannen – onder andere communicatie, hoe weer bij elkaar te komen als je gescheiden raakt van je buddy, noodprocedures, diepte, tijd met je buddy.

Art 6) Gebruik moet maken van een trimvest, lagedruk-inflator, onderwater manometer en alternatieve luchtbron en instrumenten voor decompressieberekeningen (duikcomputer, RDP/duiktabellen – afhankelijk van degene waarvoor je bent opgeleid) bij het duiken. Niet toelaten dat ongebrevetteerde duikers mijn uitrusting gebruiken. Altijd aan de veilige kant zijn bij het gebruik van de duiktabellen. Altijd niet-decompressie duiken maken en een veiligheidsmarge aanhouden. Een middel hebben om de diepte en de tijd te controleren. Niet dieper gaan dan je ervaring en opleiding toelaat. Opstijgen met een snelheid van maximaal 18 meter (minder wordt aanbevolen) per minuut. Een TOBI duiker zijn – Trage Opstijging Bij Iedere duik. Een veiligheidsstop maken als extra voorzorgsmaatregel, gewoonlijk op 5 meter diepte gedurende minimaal drie minuten,

Art 7) Goede controle over je drijfvermogen houden. Aan de oppervlakte de hoeveelheid gewicht aanpassen voor drijfvermogen zonder lucht in je jacket. Neutraal uitgetrimd zijn onder water. Drijfvermogen hebben voor het zwemmen aan de oppervlakte en rusten. Je gewichten eenvoudig kunnen verwijderen en zorgen voor drijfvermogen in geval van nood,

Art 8) Juist ademen tijdens de duik. NOOIT de adem inhouden of aan skip-ademen doen bij het duiken met perslucht en overmatige hyperventilatie vermijden bij snorkelduiken. Oververmoeidheid vermijden als je onderwater bent en binnen je mogelijkheden duiken.,

Art 9) Altijd gebruik maken van een boot, drijver of ander hulpmiddel aan de oppervlakte als dit uitvoerbaar is.

Art 10) De plaatselijke wetten en verordeningen voor het duiken kennen en naleven, dit geldt ook voor de wetten over de jacht en visserij en over het gebruik van een duikvlag.

Art 11) Persoonlijk duikmateriaal geregeld laten onderhouden. Duiken met veilig materiaal.

Art 12) De inmenging van politieke, godsdienstige, wijsgeringe en racistische elementen en vraagstukken wordt volledig geweerd uit de club.

Art 13) Voor avond- en /of nachtduiken moet men in het bezit zijn van een duiklamp, back-uplamp en lightstick.

Art 14) Alle duik- en locale regels dienen te worden nageleefd, inclusief de dieptebeperkingen ook volgens persoonlijke opleiding.

Art 15) Men moet tijdig op de afgesproken plaats aanwezig zijn. Er worden geen tussenstoppen gepland.

Indien men niet op de afgesproken plaats kan zijn kan men individueel naar de bestemming rijden. Dit dient meegedeeld  te worden aan de duikleider.

De afgesproken vertrekplaatsen blijven ongewijzigd tenzij de duikleider de verandering aan iedereen heeft meegedeeld na een voorafgaandelijk overleg met vzw Belgium Diving School Staf.

Art 16) Indien men materiaal wil huren moet men dit 1 uur vroeger afhalen op de duikschool, tenzij  na overleg met de Staf een ander moment werd overeengekomen. De huurder dient zijn gehuurd materiaal zelf te spoelen thuis of in de duikschool en af te leveren na elke duik of ander overeengekomen tijdstip.

Gehuurde goederen worden onmiddellijk betaald bij het afhaling. (geen betaling geen materiaal)

Art 17) Ten behoeve van de veiligheid mag geen enkel lid alleen of in groep trainen zonder begeleiding van een trainer of zonder toelating van de duikschool verantwoordelijke of diens aangestelde.

Art 18) Het uittesten of controleren van eigen duikmateriaal tijdens de trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en slechts met goedkeuring van de duikschoolleider of één der leden van het brevettenteam.

Art 19) leder lid dient de goede naam van de club te eerbiedigen en alles in het werk te stellen om een goede clubgeest te bevorderen. Hij/zij zal geen daden stellen strijdig met de doeleinden, reglementen of richtlijnen, en gebruiken van de club.

Art 20) Het meermaals tot de orde roepen n.a.v. het moedwillig negeren van opmerkingen of aanmaningen of het herhalen van bepaalde kleinere overtredingen van de reglementen en/of onderrichtingen wordt steeds gemeld aan de Raad van Bestuur.

Art 21) Kennis : Elke instructeur en duikleider moet de nodige kennis bezitten overeenkomstig zijn verantwoordelijkheid en dient zich te interesseren en zich aan te passen aan nieuwe gegevens, nieuwe inzichten en opvattingen. Hoe meer kennis hij bezit, hoe meer respect hij zal ondervinden en hoe geloofwaardiger hij zal overkomen. Kennis is de waarborg van zijn gezag.

Art 22) Loyaliteit : Een staflid is loyaal tegenover zijn mede leden, vereniging of club. Hier hoort een zekere korpsgeest, een zeker samenhorigheidsgevoel, een zekere fierheid en discipline bij. De reglementen en normen moeten alzo éénsgezind overgebracht worden naar alle leden van onze club.

Art 23) Assertiviteit : Een instructeur of duikleider moet een vriend zijn in de assertieve betekenis van het woord. Hij moet zich willen inzetten en wederzijds respect afdwingen door de regels en de normen van het duikonderricht toe te passen en de vrede te bewaren met ieder ondergeschikte. Leiderschap veronderstelt te kunnen luisteren naar anderen, opbouwende kritiek en medezeggenschap kunnen verdragen en durven terugkomen op een genomen besluit indien dit nodig zou blijken.

Art 24) Enthousiasme : Een instructeur en duikleider moet enthousiast zijn, hij moet steeds opnieuw kunnen motiveren en zijn enthousiasme moet aanstekelijk werken op zijn omgeving; hij moet de ‘geest’ van VZW Belgium Diving School uitstralen en zich niet laten afschrikken door de resem van verplichtingen en verantwoordelijkheden die hij aanvaardt door de functie van instructeur of duikleider waar te nemen.

Art25) Indien een deelnemer, degenen die hem/haar vergezellen op een foto of film staan geven ons toestemming voor promotionele doeleinden voor de club, school en shop. Als ook instemming voor gebruik van de afbeelding in publiek zelfs hij/zij op de afbeelding herkenbaar is.

Art26) Kinderen onder de 8jaar hebben gratis toegang tot onze activiteiten maar moeten onder direct toezicht staan van ouders of voogd. Kinderen vanaf 8jaar dienen lidgeld te betalen als steunend lid. En kinderen tussen de 10j en de 12j moeten als tweede lid betalen. Niet duikers kunnen als steunend lid vrij komen zwemmen.

Art27) De niet duikers moeten in de eerste instantie ruimte en voorrang verlenen aan de duikers in opleiding en in de tweede instantie aan de leden dat komen trainen. De verdere vrije ruimte mogen zij benutten.

Art28) Vrij zwemmen met hulpmiddelen waaronder ook opblaasbare matrassen en figuren zijn alleen toe gelaten in overleg met de Raad van Bestuur en dit telkens opnieuw bij elke aanvang.

 

 

Voor verdere info en /of inschrijving kan je vrijblijvend contact opnemen met ons.