Gebruiksvoorwaarden website

1. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites onder het beheer van vzw Belgium Diving School (de “Website”).

Door op de Website te surfen, deze te raadplegen of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van andere voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden in dit document, gebruik de Website dan niet langer.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Website. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Website. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

2. Toegang

De Website kan geraadpleegd worden middels recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). vzw Belgium Diving School waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) de Website niet kunt raadplegen of gebruiken.

De Website wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze Website ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze Website is strikt verboden.

Wij besteden veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze zo spoedig mogelijk te verbeteren. vzw Belgium Diving School is evenwel niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten of vergissingen in de op de Website verstrekte informatie. Deze informatie is:

  • uitsluitend van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon, entiteit of toepassing gericht;
  • niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • geen individueel advies (voor specifiek advies dient u zich steeds tot een deskundige te wenden).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de Website geen onderbreking zal kennen.

Het is strikt verboden om, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, zich toegang te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst en waartoe u van ons geen toegang hebt gekregen. Het is tevens strikt verboden de Website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, behalve via door vzw Belgium Diving School daartoe voor het publiek bestemde middelen.

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van de Website in het gedrang kan brengen.

Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offline readers’, enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website te creëren op zo’n manier dat er meer berichten naar de Website verstuurd worden of gegevens van de Website worden gehaald dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale web-browser realiseerbaar is. vzw Belgium Diving School staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website te bezoeken via ‘spiders’ en dergelijke met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website beschikbaar te maken via hun zoekmachines. vzw Belgium Diving School behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit artikel op elk ogenblik in te trekken.

Hyperlinken en/of deeplinken naar de Website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van vzw Belgium Diving School bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de homepage van de Website te verwijzen.

Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website, dient u aangesloten te zijn bij vzw Belgium vzw Belgium Diving School Bij het inschrijven dient u daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Elke geregistreerde gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap en de eventuele misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. vzw Belgium Diving School is niet aansprakelijk voor enig oneigenlijk gebruik van uw account.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncode, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, de producten, de merken, muziek en alle andere onderdelen van de Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van vzw Belgium Diving School en haar derde-licentiehouders en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De Website en de informatie die deze bevat of waarnaar deze verwijst, worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Elke reproductie, heruitgave of andere exploitatie is ten strengste verboden. Aanvragen voor toelating om de informatie die voorkomt op de Website te reproduceren, moeten worden gericht aan de webmaster van vzw Belgium Diving School.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Gegevens en informatie

vzw Belgium Diving School tracht ervoor te zorgen dat de gegevens en informatie die zij op de Website plaatst volledig, accuraat en actueel zijn. Zij geeft hierop evenwel geen garantie. De gegevens en informatie zijn bedoeld voor een breed publiek en kunnen informatie bevatten die niet van toepassing is op uw situatie. Bovendien kunnen fouten, onvolledigheden of verouderde gegevens nooit uitgesloten worden en vzw Belgium Diving School geeft dienaangaande geen enkele waarborg. U erkent dat de gegevens en informatie op de Website louter informatief zijn en dienen te worden geverifieerd met de specialisten terzake. De beslissing om deze aan te wenden is uw beslissing en enkel en alleen uw verantwoordelijkheid.

vzw Belgium Diving School is geenszins aansprakelijk ingeval van schade of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging of het downloaden van enig onderdeel van de Website. vzw Belgium Diving School is evenmin aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens of informatie op de Website. vzw Belgium Diving School heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

4.2 Links

De Website kan links naar andere sites bevatten. Het enige doel van links naar andere websites is het raadplegen van de Website te vergemakkelijken. Het bestaan van links naar andere websites betekent in geen geval dat vzw Belgium Diving School de inhoud van de vermelde websites van derden goedkeurt. vzw Belgium Diving School kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een website van derden.

4.3 Veiligheid

Alhoewel vzw Belgium vzw Belgium Diving School tracht om de Website vrij te houden van schadelijke software, kan het niet uitgesloten worden dat deze buiten het medeweten van vzw Belgium Diving School om door derden werd geïnstalleerd. vzw Belgium Diving School is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade of verlies. Het is nodig om steeds de nodige firewall, antivirus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van schadelijke software zou vaststellen in de Website dient u deze aan de webmaster te melden zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

4.4 Berichten

Op deze Website kunnen berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, reacties, mededelingen, enz.) van derden opgenomen worden. Dergelijke berichten worden door derden geplaatst zonder dat deze voorafgaandelijk door vzw Belgium Diving School worden gecontroleerd. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan vzw Belgium Diving School op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Indien u meent dat een dergelijk bericht uw rechten schendt of u anderszins schade toebrengt, kan u ons contacteren op het hoger vermelde adres.

5. Andere websites

De Website kan links bevatten naar andere sites. vzw Belgium Diving School kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. Het is aangeraden dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op dergelijke websites voorkomen.

6. Cookies

vzw Belgium Diving School maakt gebruik van cookies op haar Website om het gebruiksgemak te optimaliseren. Zij doet zulks onder toepassing van dit cookiebeleid. Dit beleid is opgesteld met als doel u correct en helder te informeren over het gebruik van cookies en uw toestemming te bekomen tot het gebruik ervan.

Door de Website te bezoeken en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met het gebruik van cookies conform dit beleid. We behouden ons het recht voor om deze policy van tijd tot tijd aan te passen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Websites. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf deze policy te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Websites. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

7. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat uw browser op uw computer opslaat. De cookies laten ons toe om op de server informatie op te slaan waardoor we uw bezoek aan de Website aantrekkelijker kunnen laten verlopen en die ons toelaat om analyses op de Website en performantie analyses uit te voeren. Sommige tools hebben cookies nodig om te kunnen functioneren.

Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde. Het bevat op zich geen persoonsgegevens.

8. Bezwaar

Indien u niet wenst dat de Website cookies plaatst, kan u uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Hierdoor is het evenwel mogelijk dat u niet van alle mogelijkheden van de Website / tools gebruik zal kunnen maken of dat de Website / tools niet optimaal functioneren.